ERHVERVSLEJERET

Enkel og gennemsigtig rådgivning til virksomheder

1. Opret sag online
2. Vi ringer og afdækker dine behov
3. Vi udfører opgaven

Erhvervslejekontrakten er afgørende faktor for din virksomhed, det gælder uanset om du som ny etableret iværksætter indgår den én erhvervslejekontrakt for første gang, eller at du som veletableret virksomhed skal drive virksomhed i nye lokaler.

Lejeaftaleindgåelse er som udgangspunkt ikke anderledes end andre aftaleforhold. Det er derfor som udgangspunkt aftalelovens regler, som er gyldige for selve forholdet omkring aftale indgåelsen. Dermed har parterne som hovedregel en stor grad af aftalefrihed.

Indgåelse af erhvervslejekontrakten

Ved indgåelsen af erhvervslejekontrakten har parterne forskellige interesser at varetage, lejeren har mange gange behov for beskyttelse af sine mulighed for beskyttelse af sine muligheder for længere varighed samtidig med en mulighed for sikring af sin erhvervsudøvelse fra lejemålet. Derimod har udlejer på den anden side en interesse i at udvikle sin ejendom således, at denne igen kan sælges, uden at dette påvirker lejers ret til at erhvervsudøve fra lejemålet.

Disse forhold bliver reguleret gennem erhvervslejeloven, og som udgangspunkt er der vid udstrækning af aftalefrihed parterne imellem. Netop på dette punkt adskiller erhvervslejerettens univers fra den almindelige lejelov, som i høj grad er styret af begrænsning i frit at aftale sig til andet end det som loven forskriver.

Som virksomhedsejer er dine lokaler vigtige for din virksomhed, og er der tale om en butik er det beliggenheden som er helt central for din virksomheds eksistensgrundlag.

I forbindelse med indgåelsen af erhvervslejekontrakten skal du som virksomhedsejer være opmærksom på at du også tager stilling til i hvilken virksomhedsform du vælger at erhvervslejekontrakten. Din selskabskonstruktion skal fungere som en samlet symbiose, hvor der er taget stilling til hvorvidt du har flere lejemål under samme selskab, eller at du alene har behov for et enkelt lejemål i et selskab med personlig hæftelse.

Når vi rådgiver i forbindelse med erhvervslejekontraktens indgåelse tager vi derfor altid stilling til hvilket behov man som virksomhed har, for at rådgivningen kommer hele vejen rundt.

Afståelse af erhvervslejemål

Med afståelse af et erhvervslejemål forstås, at du som virksomhedsejer lader en anden lejer indtræde i den indgået erhvervslejekontrakt.

Den lejer som overtager lejekontrakten i den gældende erhvervslejekontrakt, får deraf samtlige af de rettigheder og forpligtelser som tidligere lejer og erhvervslejekontrakten fortsætter herefter på uændret vilkår.

Dette sker rent praktisk ved at der typisk bliver udarbejdet en allonge eller et tillæg til erhvervslejekontrakten, hvorfor det ikke er relevant at udarbejde en helt ny erhvervslejekontrakt.

Ved især butiks og forretningslejemål er retten til afståelse helt essentiel, idet der typisk betales en afståelsessum af den lejer som overtager erhvervslejemålet. Størrelsen af afståelsessummen modsvare den goodwill som igennem tiden er oparbejdet i erhvervslejemålet, og som virksomhedsejer giver dette mulighed for at få betaling for den virksomhed der arbejdet hårdt for at opbygge.

Fremleje af erhvervslejemål

Ved overladelse af brugsretten helt eller delvist til en anden er der tale om fremleje efter erhvervslejelovens §§ 34, stk. 2 og 54. Som udgangspunkt er dette ikke et retsforhold imellem udlejeren og fremlejetageren, hvorfor overladelse af brugsretten helt eller delvist til en anden ikke vedrører udlejeren. Som lejer må du dog ikke i strid med erhvervslejeloven uden din udlejers samtykke overlade brugen af lejemålet til anden.

Derfor kan udlejer også som udgangspunkt modsætte sig lejerens overladelse af det lejede til ny lejer.

Dette er tilfældet mange steder i praksis, men afhænger konkret af det typiske lejemål. Ved eksempelvis lejemål i centre er det typisk, at fremlejeret helt nægtes grundet det særlige forhold der som er imellem parterne. Her vil udlejer sikre sig, at lejer ikke må fremleje eller på anden måde helt eller delvist overlader brugen af det lejede til andre. Såfremt lejer derfor alligevel overlader lejemålet uden at indhente aftalt samtykke, vil dette kunne medføre, at udlejer kan ophæve lejemålet.

I den praktiske verden er det derfor relevant at skulle tage stilling til fremleje ved indgåelsen af erhvervslejekontrakten, idet det altid kræver svære forhandlinger at skulle aftale dette hvis det på et tidspunkt bliver relevant i fremtiden.

Rådgivning i erhvervslejeret

Hos IN Advokater har vi stor erfaring inden for erhvervslejeret.

Lovgivning og retspraksis på området er omfattende, det er derfor vigtigt at din advokat er godt inde i reglerne, for at du kan være sikker på, at du får den rigtige rådgivning.

Hos IN Advokater er vi vant til at rådgive såvel udlejere og lejere – som oftest lykkes det os at finde en ordentlig løsning mellem parterne, uden at sagen ender i retten. Men nogle gange er en retssag uundgåelig. Her kan vi også være behjælpelige.