IN Advokater er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark. Vi er en del af Advokatsamfundet.

Legitimations- og hvidvaskprocedurer

Alle danske advokater er omfattet af hvidvaskningsloven. Det er en følge af et EU-direktiv, som er gennemført ved en ændring af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Loven pålægger os bl.a.:

Er du privatperson, har vi brug for

– pas og sygesikringsbevis eller

– kørekort og sygesikringsbevis

Repræsenterer du en virksomhed, har vi brug for

– udtræk fra CVR

– ovennævnte oplysninger fra virksomhedens ejer, hvis denne ejer mere end 25% af virksomheden

Har du fuldmagt for en anden, har vi brug for

– den reelle klients id-oplysninger

– dine id-oplysninger

Vi har brug for oplysningerne for at kunne oprette din sag.

Der er en lang række oplysninger, vi som advokater er forpligtet til at afgive i forbindelse med, at vi påtager os en sag for en klient. Oplysningerne fremsendes i en skrivelse, som er en obligatorisk del af IN Advokaters standardbetingelser. Denne skrivelse betragtes derfor som en del af IN Advokaters aftale med klienten om arbejdets udførelse.

Da vi efter hvidvasklovens regler er forpligtet til at indhente en række oplysninger om vores klienter med henblik på at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme, skal vi bede vores klienter om at fremsende en kopi af billed-ID, som f.eks. kørekort og/eller pas samt sygesikringskort.

Vi anvender kun oplysningerne i overensstemmelse med hvidvaskloven. Oplysningerne slettes igen 5 år efter gennemførelsen af den konkrete transaktion, der er sket som led i vores samarbejde eller ved et undtagelsesvist ophør af vores forretningsforbindelse.

Vi kan i helt særlige tilfælde have pligt til at videregive oplysningerne til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, samt sekretariatet for Advokatsamfundet.

Forretningsbetingelser

  1. Advokaten skal give forbrugere skriftlige prisoplysninger – det bestemmer de advokatetiske regler

1.1.     Reglerne for afregning

Alle advokater skal give forbrugere oplysning om de vigtigste elementer i sager, advokaten påtager sig, og give oplysning om forventet pris eller om den måde, vederlaget vil blive beregnet på.

Advokatens salær skal beregnes ud fra medgået tid med tillæg eller fradrag i forhold til sagens karakter og sværhedsgrad samt det med sagen forbundne ansvar, og i forhold til det opnåede resultat.

1.2.     Tidsregistrering

Alle, der arbejder med en sag, registrerer elektronisk den tid, de bruger. Det registreres, hvem der udfører arbejdet, hvad der laves, og hvor lang tid der er brugt.

Alt registreres med minimum 6 minutters intervaller, herunder møder, telefonsamtaler, sagsbehandling, korrespondance, e-mails, udarbejdelse af dokumenter, deltagelse i retsmøder, transporttid mv.

Da den endelige afregning tager udgangspunkt i den tid, der er registreret på sagen samt jf. punkt 1.1, har man som klient selv indflydelse på, hvor meget tid, der bliver registreret på en sag. Derfor er det en fordel at begrænse telefonsamtaler mv. Det en også en fordel, hvis man selv samler sine bilag, kopierer dem og afleverer dem med en kronologisk redegørelse for sagsforløbet indtil dato.

1.3.     Prisoplysninger ved sagens start

Når vi modtager en sag, giver vi prisoplysninger ud fra vores erfaring med lignende sager. I visse sagstyper vil det være muligt at aftale en mere eller mindre fast pris på forhånd mens det i andre sager ikke er muligt at skønne over den endelige afregning, da sagens omfang og kompleksitet endnu ikke er fastlagt – fx i sager om erstatning for personskade. I sådanne sager vil vi derfor kun oplyse om de netop gennemgåede principper for afregning og oplyse, hvad sagen mindst kommer til at koste.

Det kan være vanskeligt ved sagens start at vurdere, hvad sagen kommer til at koste, men hvis det i løbet af sagen viser sig, at der bliver registreret mere tid på sagen, end oprindeligt anslået, vil vi give nye prisoplysninger.

Vi oplyser fra sagens start om forventede udgifter til andre end advokaten, fx retsafgifter, tinglysningsafgifter, udgifter til syn og skøn mv.

Vi oplyser fra sagens start om muligheder for offentlig retshjælp, fri proces mv. Da muligheden for fri proces afhænger af klientens indkomst, er det klientens eget ansvar at gøre advokaten opmærksom på, hvis klientens økonomiske forhold har ændret sig således, at de økonomiske betingelser for fri proces bliver opfyldt.

1.4.     Timetakster

Grundtakst kr. 2.000,00 til 3.000,00 + moms 25 %, i alt 2.500,00 til 3.750,00 kr.

1.5.     Selve afregningen

Som udgangspunkt vil sagen blive afregnet à conto løbende, og der skal indbetales depositum ved sagens start. Ved sagens afslutning vil der ske endelig afregning ud fra de principper, der er anført i punkt 1.1 og punkt 1.2. Som udgangspunkt vil vi bede om, at klienten på forhånd indbetaler beløb, der skal dække faktiske omkostninger under sagen som f.eks. retsafgift, tinglysningsafgift, udgifter til syn og skøn, lægeerklæringer mv., da vi pga. klientkontoreglerne ikke kan lægge disse beløb ud for klienten.

Betales vores regning ikke rettidigt, vil der blive udsendt kontoudtog med et rykkergebyr på 100 kr. op til tre gange, ligesom der bliver tilskrevet rente efter renteloven.

1.6.     Individuelle aftaler

I særlige tilfælde kan der skriftligt være indgået individuel aftale om afregning i sagen. Hvis det er tilfældet, går den individuelle aftale forud for de generelle prisoplysninger, idet de generelle prisoplysninger dog er udfyldende.

Det kan oplyses, at IN Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvarsforsikringen er tegnet hos HDI Gerling Forsikring, Tlf. 33 36 95 95, cvr.nr. 20 30 04 34.

Garantistillelse vil blive tegnet individuelt, hvorfor der ikke er en fast kontaktoplysning, men det vil blive oplyst individuelt i sager, hvor det er relevant.

1.7. Klientkonto

IN Advokater har klientbankkonti i Lån & Spar A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

1.8. Negative renter

Som bekendt er der negativt rentemiljø, hvilket betyder, at alt indestående på advokatfirmaets klientkonto i Lån & Spar Bank A/S vil blive tilskrevet med negativ rente med -0,75 % løbende pr. kvartal, og de negative renter vil blive modregnet i det indestående ved restudbetaling.

1.9. Klausul og værneting

IN Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

IN Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af IN Advokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.