IN Advokaters behandling af persondata

 

Som følge af EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt Databeskyttelsesloven af den 23. maj 2018 skal vi understrege, at vi passer godt på dine personoplysninger.

IN Advokater Advokatanpartsselskab
Høffdingsvej 34, 1.
2500 Valby
CVR-nr.: 36 08 21 35
Tlf.nr.: 7022 5010
Mail: info@inadvokater.dk

behandler som dataansvarlig personoplysninger om klienter, modparter og andre parter ved driften af advokatvirksomhed.

Vores behandling af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning.

Hvad er persondata?

Personoplysninger er alle oplysninger, som kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person. Hos IN Advokater behandler vi en flerhed af persondatatyper, som afhænger af den konkrete sags karakter. Herunder behandler vi både navn, adresse, mailadresse mv., oplysninger om lovovertrædelser og andre almindelige personoplysninger, cpr. -numre samt følsomme personoplysninger.

Hvad er formålet med og grundlaget for behandlingen?

IN Advokater behandler de konkrete personoplysninger med bestemte formål der relaterer sig til sagsbehandlingen, herunder kommunikation med klienter/parter/domstole og registreringer i myndigheders registre mv.

Er du en af vores klienter sker vores behandling af dine personoplysninger fordi behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde aftalen med dig om advokatbistand.

Hvis du er modpart eller en anden part i sagen, er vores behandling af dine persondata nødvendige for, at vi kan håndhæve eller forsvare en af vores klients retskrav.

Vi behandler kun personoplysninger, som er nødvendige og relevante for, at vi kan varetage sagen bedst muligt.

Som følge af hvidvaskloven kan vi ligeledes være forpligtede til at indhente personoplysninger til opfyldelse af hvidvasklovens betingelser.

I lyset af vores forskellige sagstyper vil formålet være, at behandle personoplysningerne som led i vores juridiske rådgivning til vores klienter i forbindelse med varetagelse af den pågældende sag/straffesag/gældsinddrivelsesproces eller som led i vores advokathverv i forbindelse med at gennemføre likvidationer, tvangsopløsninger og konkurser.

Videregivelse

I visse tilfælde er det nødvendigt, at vi videregiver dine personoplysninger til andre, hvilket kun sker, hvis der er et lovligt grundlag for videregivelsen. Modtageren vil i de fleste tilfælde være klienter, modparter eller andre parter der er involverede i sagen, myndigheder, banker, domstole mv. Det lovlige grundlag vil i disse situationer være varetagelsen af en klients interesser eller retslige forpligtelser.

I forbindelse med driften af IN Advokater har vi ligeledes nogle IT-leverandører, som behandler vores personoplysninger i overensstemmelse med databehandlingsaftalerne indgået med disse IT-leverandører.

Opbevaring
Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Udgangspunktet er, at vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde formålet, som var det oprindelige grundlag for vores behandling.

Efter de advokatetiske regler, pkt. 10 skal vi opbevare sagsakter i en passende periode efter afslutningen af en sag. Udgangspunktet er en opbevaringsperiode på 5 år, sml. bogføringslovens § 10 og hvidvasklovens § 30, men opbevaringsperioden kan være længere. Under alle omstændigheder foretager vi en konkret vurdering efter de fremtidige omstændigheder.

Vi opbevarer dog uanset ovenstående dine data i en længere periode, i det omfang det er nødvendigt for at foretage konflikttjek i forbindelse med fremtidige sager.

Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du en række rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i indholdet af personoplysninger om dig, som vi behandler.
  • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget.
  • Du har ret til at få slettet personoplysninger om dig selv.
  • Du har ret til begrænset behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modtage egne personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Dine rettigheder kan dog være begrænsede som følge af, at vi har tavshedspligt, privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder eller andre hensyn.

Sikkerhed

Din persondata er sikret af vores interne retningslinjer for behandling af personoplysninger, som sikrer, at vi lever op til vores forpligtelser om passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Ligeledes har vi en risikovurdering, hvorved vi er nøje opmærksomme på at begrænse eventuelle risici.

Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke bliver behandlet korrekt, håber vi, at du vil drøfte det med den ansvarlige advokat på din sag. Vi tager alle henvendelser meget seriøst og behandler henvendelserne professionelt. Herved vil vi reagere hurtigt og effektivt således, at eventuelle utilsigtede virkninger af vores behandling begrænses hurtigst muligt.

Du kan også klage til Datatilsynet. Se nærmere herom www.datatilsynet.dk.