Den 18. august 2019 sendte Rigsadvokaten en instruks om midlertidigt stop for brug af teleoplysninger til alle embeder. Det midlertidige stop for anvendelse af teledata vil indtil videre gælde i 2 måneder frem til den 18. oktober 2019.

Hvis man har en straffesag hvor teledata indgår, betyder det dog ikke nødvendigvis, at teledata nu uden videre kan anvendes som endegyldigt bevis på, hvad der er sket i hændelsesforløbet i forbindelse med en forbrydelse.

Forsigtigheden betyder også, at man som forsvarer kan stille en række kritiske spørgsmål til anklageren:

1) Viser rådata noget andet end de konverterede data? Enten i form af at data mangler eller, at data er blevet ændret eller tilføjet. Vi kontrollerer derfor politiets krydshenvisninger til rådata.

2) Er der usikkerhedsmomenter i forbindelse med tilblivelsen af teledataet? Herunder eksempelvis skifte af telemast eller at teleudstyret måske ikke alligevel var i den tiltaltes besiddelse.

4) Er der mere data, som ikke er fremlagt af anklagemyndigheden, men som dog er tilgængelig på grund af logningsbekendtgørelsen og det dertilhørende EU-direktiv?

5) Hvorfor har politiet anlagt den konkrete fortolkning af teledataet? Kunne en anden fortolkning eventuelt anvendes? Hvor stor en usikkerhedsmargin er politiets fortolkning behæftet med?

Sidst men ikke mindst er vi opmærksomme på, at man er uskyldig indtil, det modsatte er bevist. Det er fremhævet i den juridiske litteratur på det strafferetlige område, at tekniske beviser kan skabe en formodning, mens vidnebeviset kan skabe en overbevisning hos dommeren.

Derfor er det afgørende med en samlet vurdering af alle beviser, og vi sikrer, at hver en sten vendes i din sag, så du kan være sikker på, at teledata ikke nødvendigvis spiller den altoverskyggende rolle i din sag.

Den 2. juli 2019 instruerede Rigsadvokaten alle anklagere i, at der generelt skal udvises betydelig forsigtighed med at tillægge manglende teleoplysninger den betydning, at der ikke har været telekommunikation eller lignende.

Hvis du vil være sikker på, at samme forsigtighed kommer til udtryk i dit, forsvar er du velkommen til at rette henvendelse til os. Hos IN Advokater har vi ført en række sager, hvor tekniske forhold har spillet en afgørende rolle og forstår derfor, at det er vedholdenhed og sans for detaljen, som gør forskellen.

Seneste indlæg

Kategorier