Ny ændring af hvidvaskloven – Er du klar til de nye regler inden fristen den 10. januar 2020?

Den 2. maj 2019 blev der vedtaget L 204 Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed, som gennemfører EU’s 5. hvidvaskdirektiv.

Ændringen af hvidvaskloven kan medføre større administrative udfordringer for din virksomhed på linje med udfordringerne i forbindelse med implementeringen af GDPR inden den nye lovs ikrafttræden allerede den 10. januar 2020. Der er derfor næsten 3 måneder til at forberede sig på ændringen af, hvordan du skal drive virksomhed.

Hvidvask defineres ifølge hvidvasklovens § 3, stk. 1, nr. 1-3 således:

1) Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.

2) Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte eller midlerne fra en strafbar lovovertrædelse.

3) Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

Ændringen af hvidvaskloven tilføjer et nyt § 3, stk. 2, hvoraf fremgår:

”Der foreligger hvidvask, jf. stk. 1, uanset om de handlinger, som har frembragt det økonomiske udbytte, eller de midler, der skal hvidvaskes, blev gennemført på en anden medlemsstats eller et tredjelands område.«”

Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet har afgivet risikovurderingen ”Hvidvask i Danmark – Den nationale risikovurdering 2015” hvorved, der er identificeret en række risikoområder.

Det angives i risikovurderingens, s. 1 og 15, at legale virksomhedskonstruktioner som anpartsselskaber, enkeltmandsvirksomheder mv. beløbsmæssigt står for 2/3 af den samlede sum af mistænkelige transaktioner i hvidvaskunderretningen.

Metoderne er sammenblanding af legitime og illegitime midler, hvorved der udstedes falske faktura, kvitteringer og anden dokumentation. Ligeledes kan anvendelsen af stråmænd hvorved de kriminelle aktører kan drive deres virksomhed anonymt være en metode. Desværre virkede de tidligere foranstaltninger, der skulle hindre misbrugen af legale virksomhedskonstruktioner ikke effektivt, hvilket medførte og til stadighed medfører, at legale virksomhedskonstruktioner er sårbare over for udnyttelse til hvidvask, jf. risikovurderingens, s. 15.

Der kan således være en række situationer, hvor man som erhvervsdrivende risikerer at blive mistænkt for hvidvask på baggrund af samarbejdspartneres dispositioner, selvom man ikke selv har gjort noget ulovligt. Det er netop disse situationer, som den nye ændring af hvidvaskloven forsøger at begrænse ved krav i forbindelse med etablering af forretningsforbindelse, en ny indberetningsforpligtelse såvel som nye regler for undersøgelse af formålet og baggrunden med transaktioner samt udvidet overvågning af kunder.

Derfor kan vi allerede nu være behjælpelige med forebyggende rådgivning således, at du med rettidig omhu kan implementere nye hvidvaskprocedurer inden den nye lovs ikrafttræden den 10. januar 2020. Vores rådgivning baserer sig ligeledes på den Nationale strategi til bekæmpelse af hvidvask for perioden 2018-2021, således at din virksomhed bedst muligt er fremtidssikret.

Er du tiltalt i en hvidvasksag er vi ligeledes særligt opmærksomme på den tunge bevisbyrde der pålægges anklageren og behandler din henvendelse med største omhu i lyset af princippet om, at du er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.

Vi er et lille erhvervskontor men har alligevel ført et betydeligt antal moms- og skattesager såvel som sager vedrørende hvidvask. Derfor har vi har et specialistkendskab til retsområdet for økonomisk kriminalitet og kan gennemskue økonomiske dispositioner, som umiddelbart kan fremstå som kriminelle på trods af, at de er ordinære og forretningsmæssigt betonede.

Du kan lige nu ringe til os på 70 22 50 10 for en uformel drøftelse af dine hvidvaskudfordringer, og hvordan vi bedst løser dem sammen.

SPØRG EN ADVOKAT GRATIS OM EN SAGSVURDERING

KHURAM AHMED, ADVOKAT (L)

T: 70 22 50 10 M: 40 55 83 44 Mail: kra@inadvokater.dk

BILAL ANDERSEN KHATIB, ADVOKAT

T: 70 22 50 10 M: 28 70 24 40 Mail: bka@inadvokater.dk

NICK SHERIGAN, ADVOKATFULDMÆGTIG

T: 70 22 50 10 Mail: nsh@inadvokater.dk

ZENA ESSKANDARANI, ADVOKATFULDMÆGTIG

T: 70 22 50 10 M: 40 70 55 28 Mail: zek@inadvokater.dk

MATHILDE QWIST, JURIDISK SAGSBEHANDLER/LEGAL INTERN

T: 70 22 50 10 Mail: jur@inadvokater.dk

LAD OS KOMME I GANG

Du er velkommen til at udfylde denne kontaktformular. Vi vil herefter kontakte dig hurtigst muligt.