Strafferet

IN Advokater er specialiseret i alle typer straffesager. Vi tager os af din sag og yder altid professionel og personlig rådgivning. En straffesag er, for den sigtede/tiltalte og pårørende, altid alvorlig, uanset sagens karakter, hvorfor vi altid behandler sagerne professionelt og med fuld fortrolighed.

Du har altid ret til at tale med en forsvarsadvokat fra det tidspunkt du bliver sigtet for overtrædelse af straffeloven.

Du har selv mulighed for at vælge din forsvarsadvokat. Hos IN Advokater har vi mange års erfaring med at føre alle typer af straffesager.

Du har altid ret til, at din forsvarsadvokat er tilstede under afhøringen hos politiet, og du har ret til ikke at udtale dig før din forsvarsadvokat er tilstede.

Det er vigtigt, at du får mulighed for at drøfte sagen med din forsvarsadvokat inden du lader dig afhøre hos politiet, så du sammen med din forsvarsadvokat kan vurdere, hvorvidt skal udtale dig til politiet.

IN Advokater står klar til at hjælpe dig, hvis du er:

  • Sigtet
  • Anholdt
  • Varetægtsfængslet
  • Indkaldt til at møde i retten

Hos IN Advokater hjælper vi dig bl.a. med:

  • Afhøring hos politiet
  • Grundlovsforhør
  • Deltagelse i videoafhøring, foto- og/eller videokonfrontation
  • Fristforlængelser/besøg ved varetægtsfængsling
  • Kritisk gennemgang af sagen/efterforskningen
  • Gennemførelse af retsmøde/retssag

Hos IN Advokater vil du blive vejledt om dine rettigheder under hele sagen.

Færdsel

Færdselsloven indeholder en lang række bestemmelser der kan være komplicerede. Overtrædelse af færdselsloven kan straffes med bøde og for nogle grovere overtrædelser kan straffen være fængsel. Dette kan blandt andet være spirituskørsel, narkopåvirket kørsel eller hasarderet kørsel.

Overtrædelse af færdselsloven kan, udover en bøde, medføre en betinget frakendelse af førerretten. Det betyder, at man skal op til en ny teoretisk og praktisk prøve. I grovere tilfælde, kan det medføre en ubetinget frakendelse i minimum 6 måneder, hvilket betyder at man ikke må køre bil i den tid kørekortet er frakendt.

Vi har mange års erfaring med færdselssager, så kontakt os, så snart du modtager en henvendelse fra politiet i en færdselssag.

Fængselsstraf

Hvis du bliver dømt skyldig i en forbrydelse, er det retten der i sidste ende skal tage stilling til hvilken straf du skal have. Det er også retten der tager stilling til, om straffen skal være betinget eller ubetinget fængsel.

Betinget fængsel

En betinget fængselsdom betyder, at du er fundet skyldig, men at du fritages for at afsone straffen, hvis du overholder de betingelser retten har fastsat. Disse vilkår kan fx være, at der fastsættes en prøvetid hvor du ikke må begå ny kriminalitet. Retten kan også bestemme, at du skal udføres ulønnet samfundstjeneste eller at du skal holdes under tilsyn af Kriminalforsorgen eller kommunen eller skal gå i behandling for et misbrug.

Ubetinget fængsel

En ubetinget fængselsdom betyder at du skal i fængsel i en periode, som retten fastsætter.

Hvis du bliver dømt op til 6 måneders fængsel, er der i nogle tilfælde mulighed for, at du kan afsone din straf med fodlænke.

Der er en række betingelser der skal være opfyldt før du kan afsone med fodlænke. Hos IN Advokater hjælper vi dig med at ansøge om at afsone med fodlænke.

Forsvarsadvokatens salær

Når du får beskikket en forsvarer i din sag, afholder det offentlige salæret i første omgang. Hvis du bliver dømt skyldig, så skal du normalt erstatte statskassen udgifterne til salæret enten helt eller delvist. Hvis du bliver frifundet, betaler staten dine advokatomkostninger og din forsvarer hjælper dig med at søge erstatning.

Vi repræsenterer dig i hele landet og vi kan kontaktes døgnet rundt.

Kontakt os, så snart politiet retter henvendelse til dig, og du bør benytte dig af din ret til ikke at udtale dig, indtil du får mulighed for at tale med din forsvarsadvokat.

Bistandsadvokat

Hvis du er offer for en alvorlig forbrydelse (f.eks. voldtægt, incest, drabsforsøg eller vold), har du muligvis ret til en bistandsadvokat.

Vi har mange års erfaring med at være bistandsadvokat og bistår i hele Danmark inden for alle strafferetlige områder. Som bistandsadvokat rådgiver og vejleder vi dig, mens politiet efterforsker sagen, og vi er til stede ved politiets afhøringer og under retssagen, når du skal afgive forklaring.

Hvis du ikke er tryg ved at afgive forklaring foran den tiltalte, bistår vi desuden med fremsættelse af anmodninger om at få ført tiltalte ud af retslokalet, mens du afgiver forklaring. Derudover opgør vi dit erstatningskrav, og fremsætter det under en eventuel retssag og over for Erstatningsnævnet.

Bistandsadvokatens salær

Når du får en beskikket bistandsadvokat i din sag, afholder staten eller din retshjælpsforsikring bistandsadvokatens salær.

Afsoningsforhold

Besøg

Som indsat i danske fængsler kan du få besøg af din familie og andre mindst en time om ugen. Hvis forholdene i de enkelte fængsler tillader det, er der mulighed for længere besøgstid.

For at besøge en indsat, skal man som besøgende have en besøgstilladelse fra det pågældende fængsel.

Kontakt IN Advokater for hjælp til at besøge en indsat.

Udgang

Når du afsoner en fængselsstraf, er der mulighed for at du kan få udgang efter en nærmere bestemt udståelsestid. Afsoner du i et lukket fængsel en fængselsstraf på under 5 år, har du mulighed for udgang når du har afsonet 1/4 af straffen.

Afsoner du en dom på mellem 5 og 8 år, kan du tidligst få ret til uledsaget udgang, når du har afsonet 1/3 af straffen.

Når du afsoner en fængselsstraf på 8 år eller derover kan du påbegynde udgangsforløb efter du har udstået 1/3 af din straf, hvorefter du overgår til uledsaget udgang efter udståelse af 1/2 af tiden. Afsoner du i et lukket fængsel, vil der være tale om ledsaget udgang i første omgang, hvorefter du overgår til uledsaget udgang, hvis dine ledsaget udgange er forløbet problemfrit.

Afsoner du som rocker-/banderelateret, kan der være særlige regler i forbindelse med dit udgangsforløb. Disse særregler kan være, at du skal gå udgang med fodlænke, opholdsforbud m.v.

Prøveløsladelse

Som udgangspunkt er du berettiget til prøveløsladelse, når 2/3 af din straf er udstået.

Under særlige omstændigheder kan der skal prøveløsladelse når 1/2 af straffen er afsonet.

Er du udlænding, kan du som udgangspunkt forvente løsladelse efter halv tid, hvis du er udvist med tidsbegrænset- eller bestandigt indrejseforbud.

Vi mange års erfaring med afsoningsforhold. Kontakt IN Advokater hvis du oplever problemer med forløbet under din afsoning.